PLANS D’IGUALTAT

Totes les empreses amb més de 50 persones treballadores tenen l’obligació d’elaborar un Pla d’Igualtat. Els plans d’igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, amb l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe en el si de l’organització.

Els Plans d’Igualtat es recullen i regulen a la Llei orgànica 3/2007, per a la Igualtat efectiva entre homes i dones  i els successius decrets que la desenvolupen: el Reial decret 6/2019 de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, el Reial decret 901/2020 de Plans d’Igualtat i el seu registre i el Reial decret  902/2020 d’Igualtat retributiva.

Dissenyem Plans d’Igualtat i acompanyem l’empresa en totes les seves fases: compromís i constitució de la Comissió Negociadora, diagnosis, disseny de propostes, planificació per a la seva realització, seguiment i avaluació, i visat i registre.

Protocol per a l’elaboració del pla d’igualtat
Desplaça cap amunt